Įgyvendinami projektai:

“Karjeros specialistų tinklo vystymas”

Projekto “Karjeros specialistų tinklo vystymas” tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m.  pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 3 d.

Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

“Dekoratyvaus – vaistinio gėlyno populiarinimas kaimiškose vietovėse”

Projekto nr. TRAK-LEADER-6B-KS-25-3-2022

Projekto trukmė: 2022-10-01 iki 2024-03-31

Projekto tikslas – įvairinti Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai socialinę veiklą. Sustiprinus materialinę bazę: įsigijus traktorių su priedais bei augalus, mokyklos teritorijoje bus sukurta pažintinė dekoratyvaus-vaistinio gėlyno ir augyno erdvė. Šioje erdvėje vietos bendruomenei ir kitose Trakų r. kaimiškose vietovėse bus vykdomos edukacinės dekoratyvinių augalų ir žolininkystės amato sklaidos programos, organizuojama ir dalyvaujama renginiuose, dalinami augalų daigai, skatinamas kaimo gyventojų verslumas.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Praeitis atgyja fragmentuose”

Projekto nr. GVF-17/2020PR

Projekto trukmė: 2021-04-01 iki 2022-06-30

VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ 2020 pavasarį įsigijo unikalų medinės architektūros namą prie Geležinkelio stoties statinių komplekso Rūdiškėse. Per šio pastato atgaivinimą, medinės architektūros detalių restauravimą bei kitas aktyvias veiklas, įtraukiant bendruomenę, ketinama ateityje prisidėti prie unikalaus Rūdiškių miestelio multikultūrinio identiteto, klestėjusio prieš Antrąjį Pasaulinį karą, atgaivinimo bei vietinio verslumo skatinimo.
Įgyvendinant projektą “Praeitis atgyja fragmentuose” tikimasi kiek įmanoma gausiau surinkti istorinę – archyvinę medžiagą, leisiančią daugiau sužinoti apie Rūdiškių miestelio klestėjimo laikotarpį 19 a. antroje pusėje – 20 a. pr. Taip pat projekto metu siekiama atlikti polichrominius tyrimus įsigyto pastato interjere ir eksterjere siekiant surasti ir ištirti žydų tautai būdingus interjero puošybos elementus ir įvertinti, ar galima būtų atkurti interjero fragmentus, jei tokie būtų atrasti, rekonstruojant pastatą ateityje. Kartu būtų bandoma įvertinti, ar įmanoma atkurti bendrą pastato vaizdą, koks jis buvo 19 a. antroje pusėje – 20 a. pr. , ir šį gautą vaizdą atkurti vizualiniu pagrindu (eskizu, piešiniu) ekspozicijai.

Interjero ir fasado polichromijos tyrimai

Istorinė medžiaga apie Rūdiškių miestelio žydų gyvenimą

Istorinės medžiagos apie Rūdiškių miestelio žydų gyvenimą priedai

„Galimybės. Patirtys. Perspektyvos“

Projekto nr. 2020-1-LT01-KA102-077688

Projekto trukmė: 2020-06-01 iki 2023-05-31

Pagrindinės numatomos projekto veiklos yra besimokančiųjų trumpalaikė mobilumo praktika ir darbuotojų mobilumo darbo stebėjimas/ praktika. Virėjo mokymo programos mokiniams planuojamas 23 dienų (įskaitant 2 dienas kelionei) mobilumas Italijoje projekto partnerių organizacijoje socialiniame kooperatyve „New Service“. Staliaus – dailidės mokymo
programos mokiniams planuojamas 16 dienų (įskaitant 2 dienas kelionei) mobilumas Prancūzijoje partnerių mokykloje “Apprentis d’Auteuil. Château des Vaux”. Numatoma, jog besimokančiųjų mobilumo praktikose dalyvaus 7 mūsų mokyklos mokiniai, o darbuotojų mobilume – 3 profesijos mokytojai (virėjo, staliaus – dailidės ir aplinkotvarkos specialybių profesijos mokytojai).

Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos ne tik projekto dalyvius asmeniškai, tačiau prisidės prie ilgalaikių mūsų mokyklos tikslų. Mokiniai, įgiję daugiau praktinės patirties, darbo tarptautinėje komandoje įgūdžių, baigę mokyklą turės daugiau galimybių įsidarbinti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Profesijos mokytojai tobulinantys savo profesinius ir bendruosius gebėjimus prisidės prie mūsų mokyklos mokymo kokybės augimo, o tai yra vienas iš svarbių mūsų mokyklos tikslų, numatytų strategijoje.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, “ERASMUS+” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

“Profesiniai įgūdžiai tavo ateičiai”

Projekto nr. 2019-1-LT01-KA102-060260

Projekto trukmė: 2019-12-31 iki 2022-12-30

Pagrindinė numatoma projekto veikla yra besimokančiųjų  trumpalaikė mobilumo praktika. Numatoma 16 dienų (įskaitant 2 kelionės dienas) besimokančiųjų praktika partnerių profesinėje mokykloje “Apprentis d’Auteuil. Château des Vaux”. Ši priimančioji projekto organizacija 8 mūsų mokyklos mokiniams suteiks galimybę susipažinti su mokyklos veikla, mokytojais ir mokiniais, turima praktine baze, o taip pat organizuos profesinę praktiką verslo įmonėse pagal specialybę Prancūzijoje.

Numatomi šie projekto tikslai:

  • ugdyti virėjų, dailidžių ir aplinkotvarkos mokymo programų mokinių profesines kompetencijas atliekant praktiką Prancūzijoje;
  • plėsti jaunuolių kultūrinį, socialinį akiratį bei gebėjimą dirbti tarptautinėje komandoje;
  • motyvuoti jaunuolius mokytis ir stiprinti užsienio kalbos įgūdžius;
  • gerinti amatų mokyklos įvaizdį per tarptautinį bendradarbiavimą ir mokinių mobilumą mokymosi tikslais;

Projekto metu bus atrinkti 8 jaunuoliai, dalyvausiantys projekte: 2 besimokantys dailidės mokymo programos, 3 – virėjo mokymo programos ir 3 – aplinkotvarkos darbuotojo mokymo programos.

Tikimasi, jog projekto metu virėjo mokymo programos mokiniai gilins padažų, salotų, kreminių sriubų ir karštųjų žuvies patiekalų gaminimo įgūdžius. Dailidės mokymo programos mokiniai gilins jungčių maketų, karkasinių – skydinių statinių gaminimo praktinius įgūdžius. Aplinkotvarkos darbuotojo mokymo programos mokiniai gilins želdynų įrengimo ir priežiūros įgūdžius.

Bendrai projekto dalyviai praplės savo kultūrinį, socialinį akiratį bei ugdys savo gebėjimą dirbti ir bendradarbiauti tarptautinėje komandoje. Tikimasi, jog praktika užsienio šalyje sustiprins besimokančiųjų motyvaciją gilinti jau turimas užsienio kalbos žinias arba pradėti mokytis naujų užsienio kalbų.

Mūsų mokyklai viena iš aktualiausių tobulintinų sričių ilgalaikėje perspektyvoje yra kokybiško ir šiuolaikiško, atitinkančio mokinių ir darbo rinkos poreikius, profesinio mokymo turinys ir metodikos. Pagilintos besimokančiųjų kompetencijos projekto metu suteiks galimybę mūsų mokyklai išleisti jaunuolius pasirengusius darbo rinkai, turinčius reikiamas kompetencijas. Mobilumo projektai praplečia kiekvieno darbuotojo, prisidėjusio prie sėkmingo projekto įgyvendinimo, akiratį, nes skatina bendradarbiauti su užsienio priimančiosiomis organizacijomis.

Atsižvelgiant į pasaulyje paskelbtą viruso COVID-19 pandemiją bei su tuo susijusius padarinius įvairiose šalyse, šio projekto įgyvendinimo laikotarpis nukeliamas 2020 – 2021 mokslo metams.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, “ERASMUS+” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Informaciją apie įgyvendinamą projektą galite rasti anglų kalba oficialiame Europos komisijos tinklalapyje: Nuoroda.

“Aktyvus laisvalaikis – žvalus pirmadienis”

Projekto nr. SRF-FAV-2019-1-0204

Projekto trukmė: 2019-08-01 iki 2022-12-01

Projekto tikslas yra pagerinti amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ ir Rūdiškių miesto ir aplinkinių vietovių jaunuolių ir suaugusiųjų suvokimą apie sveiką gyvenseną, suformuoti asmeninius sveikos gyvensenos įpročius ir skatinti fizinį aktyvumą per sporto veiklas. Šis projekto tikslas dera su LR 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategija, kurios strateginis tikslas yra sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai.

Projekto metu per veiklas bus skatinama amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ ir Rūdiškių miesto bendruomenės jaunuolius ir suaugusiuosius įsitraukti į siūlomas projekto fizinio aktyvumo veiklas, didinti suvokimą apie sveikos gyvensenos principus, kurie pagerintų gyvenimo kokybę, žmonių darbingumą.

Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Įgyvendinti projektai:

“Dailidės specialybės praktinio mokymo kokybės gerinimas ir pritaikymas tarptautinei darbo rinkai”

Projekto nr. 2015-1-LT01-KA102-013196

Projekto trukmė: 2015-06-01 iki 2017-06-01

Amatų mokykla “Sodžiaus meistrai” įgyvendino projektą “Dailidės specialybės praktinio mokymo kokybės gerinimas ir pritaikymas tarptautinei darbo rinkai”. Projekto įgyvendinimas mokyklai suteikė galimybę vystyti bendradarbiavimą su Prancūzijos amatų asociacija “Les Ateliers des Forges”. Tokia veikla praplėtė mokyklos akiratį naudingą mokant ir rengiant jaunuolius šiuolaikinei darbo rinkai. Būtent darbo rinkos poreikiai, nuolatinio tobulėjimo bei tarptautiškumo užtikrinimo tendencijos skatina siekti personalo kompetencijų tobulinimo, mokymo turinio, metodikos atnaujinimo.

Visas naujienas, susijusias su šiuo projektu, galite sužinoti paspaudę šią nuorodą: ERASMUS+

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, “ERASMUS+” programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

“VšĮ Amatų mokyklos “Sodžiaus meistrai” mokymo bazės atnaujinimas ir plėtra”

(projekto kodas VP3-2.2-ŠMM-13-V-04-016)

Projektas vykdomas ir finansuojamas ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę “Profesinio mokymo infrastruktūros veikla”.

Įgyvendinant projektą buvo atlikti tokie darbai ir įsigytos prekės:

  • medžio darbų praktinio mokymo centro remontas;
  • medžio darbų praktinio mokymo įranga ir įrankiai;
  • konditerijos ir virėjų praktinio mokymo įranga;
  • kompiuterinė technika.

“Dirbtuvių pastato, unikalus numeris 7999-3002-0032, rekonstrukcija ir pritaikymas tradicinių amatų plėtrai”.

Projektas vykdomas pagal Vietos plėtros 2009-2014 m. strategijos I prioriteto “Patrauklios veikti kaimo bendruomenės aplinkos kūrimas ir tradicinių amatų išsaugojimas” ir II prioriteto “Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir sukūrimas” priemonę “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” (LEADER METODU).