Jean ir Margaret Bigot vardo stipendija

2022 m. rugsėjo 5 d. įsteigta Jean ir Margaret Bigot vardo stipendija, skirta paskatinti gabius, aktyvius, motyvuotus ir socialiai remtinus mokinius. Stipendiją inicijavo Neila Baumilienė, finansuoja Bigot šeimos artimieji ir draugai, dvigubina Kazickų šeimos fondas.

Į 1000 eurų per mokslo metus (kas mėnesį skiriant po 100 eurų asmeninėms reikmėms) stipendiją pretenduoti gali kiekvienas 16 – 21 m. mokinys. Paraiškos priimamos iki rugsėjo 20 d. Pirmoji stipendijos išmoka – spalio pabaigoje.

Atrankos komisiją sudaro Amatų mokyklos Sodžiaus meistrai, Kazickų šeimos fondo ir Bigot šeimos nariai.

Stipendiją gaunančių skaičius skelbiamas kiekvienų mokslo metų pradžioje.

Mokinių skaičius gavusių p. Bigot stipendiją per mokslo metus:

2023 – 2024 m.m. – 6 mokiniai.

2022 – 2023 m.m. – 5 mokiniai.

Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendija

Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijos tikslas – skatinti mokinius už jų mokymosi pažangą ir geriausius mokymosi pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose veiklose, profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose, didinti profesinio mokymo prieinamumą ir mokymosi sąlygas mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei padėčiai, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Šią stipendiją skiria Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš valstybės biudžeto lėšų.