Jean ir Margaret Bigot vardo stipendija

Nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. įsteigta Jean ir Margaret Bigot vardo stipendija. Stipendiją įsteigė Neila Baumilienė ir Kazickų šeimos fondas. Stipendijos tikslas – paskatinti gabius, aktyvius, motyvuotus ir socialiai remtinus mokyklos mokinius.

Stipendija skiriama penkiems mokiniams po 1000 eurų, kas mėnesį skiriant po 100 eurų asmeninėms reikmėms. Pretenduoti į stipendiją gali kiekvienas 16 – 21 m. mokinys. Kam skirti stipendiją atrenka komisija, kurią sudaro Amatų mokyklos Sodžiaus meistrai, Kazickų šeimos fondo ir Bigot šeimos nariai.

Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendija

Mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijos tikslas – skatinti mokinius už jų mokymosi pažangą ir geriausius mokymosi pasiekimus, už dalyvavimą įvairiose veiklose, profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose bei konkursuose, didinti profesinio mokymo prieinamumą ir mokymosi sąlygas mokiniams, pablogėjus jų socialinei ir materialinei padėčiai, mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Šią stipendiją skiria Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iš valstybės biudžeto lėšų.